Shabbat Birthday Kiddush

Saturday, September 25, 2021    
12:00 pm